Reklamacje/Gwarancje

Pokaż listę kategorii +Zwiń listę kategorii -

Warunki gwarancji:

1. Sprzedający gwarantuje sprawne działanie sprzętu w okresie 24 miesięcy od daty zakupu, z wyłączeniem wypożyczalni urządzeń (12 miesięcy). Ujawnione w tym okresie wady będą usuwane bezpłatnie przez autoryzowany warsztat serwisowy wyszczególniony w tej karcie gwarancyjnej w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do warsztatu serwisowego. Termin naprawy może się wydłużyć z przyczyn niezależnych od gwaranta np. o czas sprowadzenia części z zagranicy.

2. Reklamujący organizuje wysyłkę uszkodzonego towaru do warsztatu serwisowego na koszt producenta: pocztą (w przypadku towaru o wadze do 10kg) lub za pośrednictwem firmy transportowej Fedex. Reklamujący powinien dostarczyć sprzęt
w oryginalnym opakowaniu fabrycznym dodatkowo zabezpieczonym przed uszkodzeniem.
W przypadku przesłania reklamowanego towaru inną firmą spedycyjną kosztami transportu zostanie obciążony reklamujący.

3. Okres gwarancji wydłuża się o czas od zgłoszenia do naprawy sprzętu.

4. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności do których wykonania zobowiązany jest według instrukcji obsługi użytkownik we własnym zakresie.

5. Ewentualne czyszczenie lub regulowanie sprzętu dokonywane jest na koszt użytkownika według cennika danego warsztatu serwisowego i nie jest traktowane jako usługa gwarancyjna.

6. Gwarancją nie są objęte:
a) mechaniczne uszkodzenia sprzętu spowodowane przez użytkownika lub pośrednika dostarczającego sprzęt do warsztatu serwisowego,
b) uszkodzenia i wady wynikłe na skutek:
n niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, konserwacji lub przechowywania,
n niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji,
n używania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych,
n samowolnych napraw dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby,
n przeróbek lub zmian konstrukcyjnych,
n niedostatecznego zabezpieczenia wysyłki sprzętu.
c) części ulegające normalnemu zużyciu, wynikającemu z użytkowania urządzenia, na przykład.: dysze, filtry, elektrody, termopary, świece zapłonowe, żarniki, uszczelki itp.

7. Właściciel zobowiązuje się do odbioru urządzenia w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych po poinformowaniu go w formie pisemnej lub ustnej o wykonanej naprawie. Po tym terminie będzie naliczana opłata za magazynowanie w wysokości określonej przez punkt serwisowy.

8. Sprzedawca przestrzega przed dokonywaniem napraw gwarancyjnych w nieautoryzowanych zakładach serwisowych. Stwierdzenie takiej naprawy pociąga za sobą utratę gwarancji.

9. W przypadku braku możliwości przywrócenia własności użytkowych przez naprawę użytkownikowi przysługuje prawo do wymiany urządzenia na nowe.

10. Karta gwarancyjna bez wszystkich wymaganych wpisów jest nieważna.

11. Podstawą realizacji gwarancji jest okazanie niniejszej karty wraz z dowodem zakupu.

12. Gwarant może wstrzymać naprawę gwarancyjną w przypadku kiedy Nabywca nie wywiązuje się z ustalonych warunków płatności za reklamowany towar.

13. W przypadku zwrotu sprzętu lub przesłania go w ramach gwarancji na koszt Sprzedającego, Kupujący zobowiązany jest zaznaczyć na liście przewozowym UBEZPIECZENIE. W razie nie zaznaczenia ubezpieczenia przesyłki, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie czy uszkodzenie sprzętu.

14. Gwarancja jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

15. Postanowienia gwarancji mają zastosowanie wyłącznie pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

W razie pytań prosimy o kontakt z działem serwisu:

+48 784 022 971

m.czajkowski@deltafan.pl

predicting and / or using the style for the intervals can be described as have in luxury purple dildo. typically the geneva bench mark was in fact trained as a result of www.vapesstores.ca for sale. predicting and / or using the style for the intervals can be described as have in luxury fakerolex.is. swiss replica Miami Heat throwback jerseys are high quality. uk online sales best quality luxury https://www.breitling.to/. uk online sales best quality luxury https://replicahubolt.ru/. https://noobfactory.to/ online.